Vrácení zboží a reklamace

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamačním řádem se rozumí dokument, který informuje kupujícího o způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek provozovatele internetového obchodu www.luxprim.cz - společnosti Esyst s.r.o., se sídlem v Brně, Heršpická 1035/11f  PSČ 639 00, IČO: 283 45 215, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62700.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se při uplatňování práv z odpovědnosti za vady řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a tímto Reklamačním řádem.

Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Závaznou objednávkou pak kupující potvrzuje, že s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami souhlasí.

2. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

Prodávající ke každému prodanému zboží vystavuje doklad čili fakturu nebo prodejku, která slouží jako záruční list a je vystavena se všemi potřebnými údaji (název, cena, množství…), které slouží pro případné uplatnění reklamace.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy přepravce předá zboží kupujícímu (v případě, že zboží není odebráno osobně), a tím začíná běžet záruční doba.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Společnost Esyst s.r.o. odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost.

Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, avšak prohlášením v záručním listě může být stanovena delší záruční doba. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 - mechanickým poškozením zboží
 - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 - neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 - provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 -  zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 - zboží bylo poškozeno přírodními živly

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Tu může uplatnit také pomocí reklamačního formuláře, který je dostupný ke stažení ZDE

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující je povinen prokázat původ zboží předložením dokladu o koupi, nebo kopii dokladu o koupi.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (převzetí zboží), pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Kupující se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil.

V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující zašle zboží na vlastní náklady na příslušnou adresu. Zboží musí být nejlépe v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, a musí být kompletní, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství.

Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, nebo jej pošle na adresu kupujícího.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod., servisní středisko neúčtuje kupujícímu náklady za zjištění závady. Posouzení reklamace je vždy bezplatné. V případě neuznání reklamace si kupující zboží vyzvedne osobně, nebo mu zboží může být zasláno na jeho náklady.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že nelze v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený výše má kupující ze zákona právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Prodávající také umožňuje kupujícímu odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy a musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně reklamací volejte na číslo +420 541 233 424 nebo pište na e-mail: info@luxprim.cz